නව ඩෙංගු මර්ධන ක්‍රියාවලිය ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් - Video

Complete explanation of the new concept for dengue control - Video

By Dr Hasinda Udalagama (hasindaudalagama@gmail.com)

දර්ශන සඳහා අනුග්‍රහය: NewsFirst

සැ.යු. 4.38 දී "අංක තුන වෛරසය තියන මදුරුවෙක්ගෙන් වෛරසය නැති 'පුද්ගලයෙකුට' යෑම වැලැක්වීම" වශයෙන් නිවැරදි විය යුතුය.

Comments

Popular posts from this blog

ඩෙංගු රෝගය ලංකාවෙන් තුරන් කිරීමට නම් ...

ඩෙංගු සතුරා කවුද? ඩෙංගු වෛරසය මුලිනුපුටා දැමීමෙන් ඩෙංගු වසංගතය තුරන් කරමු - Video

ඩෙංගු යුද්ධය දිනන්නේ කවුද... වෛරසයද? ශ්‍රී ලංකාවද?