ඩෙංගු ප්‍රශ්නය - මදුරුවන් බෝවීම වැලැක්වීමෙන් ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම වැළැක්විය හැකිද? (Part 1)

Comments

Popular posts from this blog

ඩෙංගු රෝගය ලංකාවෙන් තුරන් කිරීමට නම් ...

Truth About Dengue