ඩෙංගු විසඳුම - ඩෙංගු රෝගීන් වර්ෂයක් පාසා වැඩිවීමට හේතුව මදුරුවන් බෝවීම නොවන බව දැන් අපිට පසක් වී ඇත. එසේ නම් ඩෙංගු රෝගීන් වැඩිවීමට හේතුව කුමක්ද? (Part 2)

Comments

Popular posts from this blog

ඩෙංගු රෝගය ලංකාවෙන් තුරන් කිරීමට නම් ...

How to Eradicate Dengue Virus from Sri Lanka